$3.11
5/6
7

frontfrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbackfrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbackfrontbackfrontbacksidefrontbackfrontbacksidefrontbacksidefrontbackfrontbacksidefrontbackfrontbacksidebackfrontbackfrontback$3.11SKU: 3301JPrice: $3.11https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Chill">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt White">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt White">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt White">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Ash">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Ash">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Ash">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Gold">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Gold">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Gold">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Light Blue">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Light Blue">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Light Blue">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Mint">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Mint">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Pink">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Pink">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Pink">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Raspberry">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Raspberry">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Raspberry">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Banana">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Banana">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Banana">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Yellow">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Yellow">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Yellow">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Heather">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Heather">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Heather">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Black">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Black">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Black">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Maroon">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Maroon">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Maroon">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Forest">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Forest">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Forest">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Key Lime">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Key Lime">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Key Lime">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Kelly Green">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Kelly Green">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Kelly Green">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Navy">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Navy">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Navy">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Orange">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Orange">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Orange">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Purple">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Purple">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/27... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Purple">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Red">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Red">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Red">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Royal">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Royal">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Royal">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Turquoise">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Turquoise">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Turquoise">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Aqua">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Aqua">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Aqua">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Brown">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Brown">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Brown">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Lavender">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Lavender">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Garnet">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Garnet">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Hot Pink">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Hot Pink">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/21... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Hot Pink">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Charcoal">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Charcoal">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/36... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Cobalt">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/36... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Cobalt">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/36... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Cobalt">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/36... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Grass">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/36... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Grass">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/36... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Grass">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Military Green">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Military Green">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/36... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Mandarin Orange">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/36... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Mandarin Orange">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/36... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Mandarin Orange">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Carolina Blue">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Carolina Blue">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Apple">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Apple">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Apple">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Chill">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Ballerina">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Ballerina">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Caribbean">https://cdn.blankstyle.com/files/imagecache/product_list/p_images/633/47... 2x" alt="3301J Rabbit Skins® Juvy/Toddler T-shirt Caribbean">frontfrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbackfrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbacksidefrontbackfrontbackfrontbacksidefrontbackfrontbacksidefrontbacksidefrontbackfrontbacksidefrontbackfrontbacksidebackfrontbackfrontback$2.89SKU: 3301JPrice: $2.89100% cotton 5.5 ounce jersey knit t-shirt. Ribbed crew neck. Double-needle stitched sleeves and bottom hem. Shoulder-to-shoulder taping. White is sewn with 100% cotton thread. By Rabbit Skins.
gtag('event', 'page_view', {
'send_to': 'AW-1069935356',
'value': '2.89',
'items': [{
'id': '3301J-17-4199',
'google_business_vertical': 'retail'
}]
});

gtag('event', 'page_view', {
'send_to': 'AW-1069935356',
'value': '3.11',
'items': [{
'id': '3301J-17-4199',
'google_business_vertical': 'retail'
}]
});

Share this

Rabbit Skins 3301J Specs and Measurements

SizesBody WidthSleeve LengthBody Length
5/615518.5
7165.2519.5
View Specs PDF
5.5 oz., 100% cotton jersey (Ash is 99/1; Heather is 90/10 cotton/polyester) ; Ash and White are sewn with 100% cotton thread; Ribbed collar; Shoulder-to-shoulder self-fabric back neck tape; Double needle sleeves and bottom hem; Side seam construction; EasyTear™ label; CPSIA Compliant tracking label in side seam; Machine washable/ tumble dry low; Fit: Toddler Unisex
5.5 oz., 100% cotton jersey Ribbed collar, shoulder-to-shoulder taping Double-needle hem sleeves and bottom EasyTear™ labels for additional comfort and ability to brand as your own CPSIA Compliant tracking label in side seam

Note: White and Ash are sewn with 100% cotton thread for easy garment dyeing. Heather is 90% cotton/10% polyester.

RS 100% 5.5 OZ T ASH
5.5 oz., 100% cotton jerseyHeather is 90/10 cotton/polyesterAsh is 99/1 combed ringspun cotton/polyesterWhite is sewn with 100% cotton threadRibbed crew neckShoulder-to-shoulder tapingDouble-needle hem sleeves and bottomSide seam constructionCPSIA compliant tracking label in side seam
EasyTear™label